A note from the Producer

For a while now, for me, Culture Show has been space that gives me opportunities to develop myself into a better me. I was welcomed into last year’s show though I began with no talent and no experience, and now I have learned so much, met so many great people, and gained more confidence in myself.

I have been working to ensure that Culture Show is an event that aims to educate and enlighten about Vietnamese history and heritage as it intertwines with the present and affects our generation. Culture Show is meant to reach out beyond our community at the UC Berkeley campus and beyond the Vietnamese and Vietnamese American community to an audience that extends across many histories, cultures, and identities.

With that, I present to you VERTIGO – Giữa Hai Dòng Nước. It is the result of the dedicated time and effort of each and every cast and crew member to tell the story of an Operation Babylift adoptee. We look forward to bringing our story to life onstage and to giving you a chance to personally sense and embrace the feeling of vertigo.

Với tôi, trình diễn vân hóa là cơ hội cho tôi học hỏi để trở thành người tốt hơn. Năm ngoái tôi được tham dự vào trình diễn vân hóa của VSA đã cho tôi thấu hiểu nguồn gốc và phong tục người Việt Nam.

Từ đó tôi luôn cố gắng đưa nền di sản Việt Nam đước tồn tại cho hôm nay và ngày mai. Trình diễn văn hóa này là dịp cho mọi người trong cộng đồng UC Berkeley nói rieng và cho cộng đồng ngưởi Việt ở Mỹ nói chung, biết được văn hóa lịch sử và nguổn gốc người Việt.

Với ý nghĩa đó tôi hân hạnh giới thiệu qúy vị về VERTIGO – Giữa Hai Dòng Nước. Đây là sự cống hiến cao nhất về nâng lực và thời gian của ban tổ chức và diển viên để nói lên câu chuyện về trẻ mồ côi Operation Babylift. Chúng tôi mong ràng câu chuyện này đem lại cho qúy vị cơ hội cảm nhận và thong hiểu về ý nghĩa vertigo.

Welcome to Culture Show~

Jennifer N. Ho